Shivikah

Description:

Shivikah (N male human) Mwangi ex-slaver
Shivbig

Bio:

Shivikah

Skull and Shackles Lord_AO